Ето как можете да ни подкрепите

 1. Направете дарение по нашата банкова сметка:

 BG60 RZBB 9155 1012 7090 62

титуляр на сметката: Синдром на Мошковиц Сдружение

Банка: Обединена Българска Банка

Данъчни облекчения

Българско Сдружение Синдром на Мошковиц е регистрирано в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (ЦРЮЛНЦ), което позволява данъчни облекчения при подаване на годишна данъчна декларация.

 • Физически лица:

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5%.

 • Юридически лица:

Юридическите лица могат да намалят до 10%  от положителния си счетоводен финансов резултат.

Ако искате да научите как да се възползвате от тези облекчения, свържете се с нас!

2. Рекламирайте в нашата интернет страница:

Поставете вашето лого на нашия сайт.

3. Поставете наше лого във вашата интернет страница:

Помогнете ни да популяризираме информацията на нашата интернет страница

Предизвикателства, задачи и цели на Българско Сдружение Синдром на Мошковиц (ТТП)

Описание на проблема:

при пациенти с първи пристъп на заболяването, се съобщава за затруднения с първоначалното поставяне на диагнозата и стартиране на навременно лечение - ключов фактор за успешния изход на лечениет

Причини:

 • симптоматика и клинична изява, наподобяващи други заболявания:
  • висока температура, грипоподобни симптоми, умора и отпадналост, петна/обриви по тялото, кожен иктер, мътна урина, синини по тялото без травми, болки и тежест в коремната област и черния дроб, неврологични симптоми като главоболие, обърканост, нарушения в зрението
 • пациентите най-често се обръщат към своя Общопрактикуващ лекар, спешно отделение, дерматолог, хирург или интернист - фактор, който допълнително удължава периода на поставяне на диагнозата
 • при значителна част от пациентите, които не биват диагностицирани, изходът е 100% летален (от последващи усложнения вследствие липса на лечение - инсулт, полиорганопатия и др.)

Възможни решения:

 • 1-ва стъпка:
  • назначаване на ПКК
 • 2-ра стъпка: при понижени тромбоцити в ПКК:
  • консултация с хематолог
  • назначават се допълнителни изследвания (общ билирубин, ЛДХ): при наличиен на високи стойности на общ билирубин и ЛДХ → хоспитализация, консултация с хематолог

информираност на лекарите и специалистите, към които пациентите се обръщат

Описание на проблема:

Диагнотиката на заболяването често е трудна, поради атипичната клинична изява на симптомите, наподобяващи други заболявания. Измерването на ADAMTS13 активност, антиген и антитела имат много висока диагностична и прогностична (за следващи пристъпи) стойност и последващо терапевтично поведение. Извършването на теста се препоръчва да се прави 2 пъти годишно на всички  пациенти в ремисия, с цел прогноза на следващ пристъп и предприемане на мерки, които да го предотвратят. Този тест се извършва само в Германия, за период от 21 работни дни и е скъпоструващ. Пробовземането се прави в лаборатория Синево (София, Пловдив, Стара Загора), стойността на теста ADAMTS13 е 273 лв. и се заплаща изцяло от пациента. В научните публикации, съществуват данни за бърз диагностичен тест, който значително ще улесни и ускори процеса на диагностициране на заболяването.

Причини:

 • Рядко заболяване, липса на лаборатории, заинтересовани да предлагат теста в България

Възможни решения:

 • Лаборатория, която да предлага теста на конкурентна цена и предоставяне на резултатите в по-кратки срокове

Описание на проблема:

Съгласно утвърдените в световната практика насоки на Американското дружество по афереза (ASFA Guidelines), заболяването е определено като Категория I и е оценено с най-вискока перпоръчителна степен за извършване на процедурата терапевтична афереза - 1а Grade of Recommendation. Препоръките са аферезата да се провежда ежедневно, до трайно подобряване кръвните показатели и общото състояние на пациента.

Пациентите съобщават за различен подход относно прилагане на терапевтичната афереза:

- ръчно приложение на процедурата (с ограничен ефект)

 - честота: от спорадични процедури (1 - 2 процедури седмично) до ежедневно приложение на аферезата до пълно нормализиране стойностите на тромбоцитите.

Причини: липса на алгоритъм / насоки за лечение на заболяването

Възможни решения:

 • изготвяне на алгоритъм за лечение на заболяването и приемането му от Българското дружество по хематология

Описание на проблема:

В България терапевтична афереза е включена за заплащане както следва:

 • по КП №244 “Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии - заплаща се от НЗОК в размер на 570 лв. на лечебното заведение
 • Методика за субсидиране на лечебните заведения - заплащане на една афереза в размер на 3,000 лв. на лечебното заведение
 • Чл. 33(2) от същата Методика не заплаща по реда на ал. 1, ако за престоя на пациента са отчетени дейности, финансирани от НЗОК, като част от следните клинични пътеки, а именно КП №244.

Това несъответствие води до следните негативни последствия:

 • за пациента: налага пациентите сами да заплащат лечението си в дължавни/общински болници, които нямат сключен договор с МЗ по “Методика за субисдиране на лечебните заведения”
 • за лечебните заведения и системата на здравеопазване: формира финансови загуби в случаите, в които пациентът не може да плати лечението от джоба си

От друга страна, според “Методика за субсидиране на лечебните заведения от 2018 г.”, чл. 32, е налице изискването за наличие на “клиника/отделение по анестезиология и/или интензивно лечение”.

Резултът е, че това силно ограничава избора на пациентите относно лечебното заведение и се отразява на конкурентноспособността на лечебните заведения. Пациентите трябва да заплащат сами лечението си, лекувайки се в избраната от тях болница.

Причини:

 • неадекватно остойностяване на процедурите, в които е включена терапевтичната афереза
 • Нормативни изисквания, които са лимитиращи за лечебните заведения

Възможни решения:

Сдружението многократно е сигнализирало МЗ и НЗОК за тези несъответствия и имаме уверението, че стойността на КП 244 е адаптирана по начин, по който да покрива необхидимия брой терапевтични аферези.

Очакваме окончателното становище на НЗОК относно начините на финансиране и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК.

Описание на проблема:

Пациентите съобщават за отказ от прием в лечебни заведения, поради липса на совободни легла. Тези случаи са по-чести при недиагностицирани или пациенти с тежка клинична картина.

Причини:

 • Тежкото състояние на пациента с риск за летален изход
 • Неизвестен ход на заболяването (при липса на диагноза)
 • Липса на финансиране

Възможни решения:

 • Бърза диагностика
 • Наличие на алгоритъм за лечение

Финансиране на заболяването

Описание на проблема:

Не е наличен публичен или частен регистър на пациентите с това заболяване. Известно е, че тези, които са диагноситицирани, се лекуват в СБАЛХЗ - София, МБАЛ - Александровска, ВМА - София, в Хематологичните клиники в Пловдив и Варна.

Според световната статистика, ежегодно между 20 - 70 души (съотнесено към населението в България - 3 до 11 случая на 1 млн. население), са диагноситицирани със Синдром на Мошковиц (общо новооткрити и последващи пристъпи).

Липсата на регистър допълнително затруднява определянето на финансовата рамка за лечение на пациентите с това заболяване - терапевтични аферези, медикаментозно лечение за преодотвратяване или удължаване на периода до следващ пристъп.

Причини:

 • Рядко заболяване
 • Липса на натиск / инициатива от страна на пациентите

Възможни решения:

 • Връзка с лечебните заведения / специалисти, лекуващи тези пациенти
 • Предприемане на стъпки за създаване на пациентски регистър

Описание на проблема:

До създаването на Сдружението през април 2019 г., не е налице връзка между пациентите.

В сдружението членуват само пациенти и техни близки, лекувани в СБАЛХЗ - София.

Причини:

 • Възникнали проблеми с финансирането на терапевтичната афереза
 • СБАЛХЗ предостави информация на пациентите, лекувани през последните 5 години

Възможни решения:

 • Разработване на информационни материали за пациентите със Синдром на Мошковиц
 • Споделяне на истории и обмяна на личен опит с цел по-добра информираност относно отключващите фактори и начина на живот:
  • сходни отключващи фактори: инфекция, прием на хормони, интоксикация, туморни / ракови заболявания, бременност, внезапна стресова ситуация
  • протичане на пристъпа, коматозни състояния
  • проведено лечение
  • място на лечение
  • брой пристъпи и взаимовръзки между тях
 • Създаване на консолидирана информационна платформа

Стани член

Изтеглете бланката за члество и я изпратете попълнена на адрес: office@ttp-bg.eu

Изтегли

Подкрепете ни

1. Направете дарение по нашата банкова сметка:

 BG60 RZBB 9155 1012 7090 62

титуляр на сметката: Синдром на Мошковиц Сдружение

Банка: Обединена Българска Банка

2. Рекламирайте в нашата интернет страница:

Поставете вашето лого на нашия сайт.

3. Поставете наше лого във вашата интернет страница:

Помогнете ни да популяризираме информацията на нашата интернет страница

ТТП или Синдром на Мошковиц:

 • Тромботична: тромбоцитите спонтанно се групират и образуват малки тромбчета (кръвни съсиреци) в кръвоносните съдове
 • Тромбоцитопенична: останабите в кръвообращението свободни тромбоцити са малко на брой
 • Пурпура: поява на червени или синкави петна върху кожата, дължащи се на ниския брой тромбоцити в кръвообращението, което предизвиква кървене от повърхностните кръвоносни съдове (кръвта трудно се съсирва)

Тромботична тромбоцитопенична пурпура (TTP) е рядък и остър синдром, описан за първи път през 1924 г. от американския лекар Ели Мошковиц (Eli Moschcowitz).

Тромбоцитите са едни от вай-важните компоненти на кръвта, чиято функция (заедно с факторите на кръвосъсирването) е да спре кървенето при наранявания.

Един от факторите, който спомага за прилепването на тромбоцитите към наранената съдова стена, и слепването им един към друг, е фактор на Вилебранд . Това е лепкава субстанция, която спомага на тромбоцитите да се закрепват един към друг и да образуват съсирек.

Заедно с отделянето на фактор на Вилебранд, започва и действието на ензима ADAMTS13, чиято роля е да го разгражда на по-малки части.

Придобитата ТТП настъпва, когато ензимът ADAMTS13 не функционира правилно и не раздробява фактора на Вилебранд. Тогава имунната система спонтанно произвежда протеини, наречени антитела, които възпрепятстват действието на ензима. При намалената активност на ADAMTS13, спонтанно се образуват малки съсиреци в цялото тяло без да има наранявания. Тези съсиреци могат да попречат на нормалния кръвоток към различни органи като мозък, сърце или бъбреци. При образуването на тези съсиреци, общият брой тромбоцити в кръвта силно се понижава (тромбоцитопения). Това може да доведе до вътрешно или подкожно кървене.

Образувалите се кръвни съсиреци поразяват червените кръвни клетки, вследствие на което те се разпадат. Това води до настъпване на състояние, наречено хемолитична анемия (нисък брой червени кръвни клетки).

Ролята на червените кръвни клетки е да пренасят кислорода до всички клетки в тялото. При хемолитична анемия, до клетките не достига достатъчно кислород, в резултат на което вие усещате отпадналост, умора, учестен пулс (тялото се опитва да компенсира липсата на кислород).

Все още не е напълно известно, кой може да бъде засегнат от ТТП, тъй като заболяването е рядко срещано (честотата е около 6 на 1 млн. души).

 

Групи хора, най-често засегнати от заболяването

Отключващи фактори

 • Лица между 30 - 50 г., но е възможно да се прояви и във всяка друга възраст
 • Бременни жени
 • Лица с намелен имунитет
 • По-често се среща при жените
 • Злокачествени заболявания
 • Прием на хормоно-заместителни медикаменти
 • Вирусна инфекция
 • Интоксикация
 • Силен, внезапен стрес

 

Симптомите варират при всеки пациент, тъй като заболяването засяга различни органи и системи. Пациентите имат неспецифични симптоми като температура,  грипо-подобни оплаквания, други съобщават за обща отпадналост и умора, болки в корема, синини по тялото, тъмна и мътна урина, пожълтяване на кожата.

След първия пристъп, е възможно да получите и следващ.

Ако забележите появата на вече познати или напълно нови, необичайни и тревожни симптоми, непременно се свържете с вашия хематолог!

 • Плазмафереза

За лечението на ТТП се прилага плазмен обмен (плазмафереза) - колкото по-рано се приложа този метод, толкова по-бързо пациентът се възстановява.

Плазмафереза е процедура по замяна на вашата плазма с донорска (от здрав индивид) с нормална ADAMTS13 активност и без наличието на антитела. С помощта на плазмаферезата се отстраняват наличните антитела и се намалява шанса от развитие на кръвни съсиреци.

Процедурата обичайно трае няколко часа и се прилага ежедневно до трайно подобряване кръвните показатели и общото състояние.

С приложението й, тежките усложнения при пациентите с ТТП значително намаляват и голяма част от тях се възстановяват без последствия. 

 • Медикаменти

 • Имуносупресивна терапия (кортикостероиди) - може да се назначи като съпътстващо лечение
 • Противотуморни средства, които спират деленето на клетките
 • Моноклонални антитела - повлияват активността на В лимфоцитите, свързани с производството на антитела към ензима ADAMTS13
 • Новости в лечението на ТТП - специфична терапия, предотвратяваща образуването на кръвни съсиреци чрез блокиране на части от фактора на Вилебранд, което не позволява на тромбоцитите да се слепват и образуват тромби.
 • Други лечения

 • оперативното отстраняване на далака - вече не се прилага
 • Редовно изследвайте нивата на тробмоцитите в кръвта - вашият хематолог ще определи колко често трябва да правите това
 • Препоръчително е два пъти годишно да проследявате активността, антигените и антителата на ADAMTS13 - важен фактор за прогнозиране на следващ пристъп
 • Необходимо е да предприемате мерки за предпазване от вирусни заболявания, особено по време на грипна епидемия
 • Приемайте медикаменти само след консултация с лекар - някои антибиотици могат да отключат пристъп на заболяването
 • Избягвайте приема на хормоно-заместителна терапия. Ако това е наложително, уведомете вашия лекуващ лекар и редовно проследявайте кръвните си показатели
 • Ако планирате бременност или вече сте бременна, информирайте вашия акушер-гинеколог за заболяването и се консултирайте редовно с вашия хематолог
 • Ограничете въздействието на токсични вещества (силни препарати за почистване на дома, някои черни бои за коса с високо съдържание на кадмий, отровни вещества за борба с вредители и насекоми и др.)
 • Не употребявайте продукти (тоник) и лекарства, съдържащи хинин
 • Опитайте се да водите здравословен начин на живот - увеличете двигателната си активност, намалете приема на храни, съдържащи бяла захар и глутен, откажете се от вредните навици (тютонопушене, прекомерна употреба на алкохол), давайте си повече почивка!

 

 

Пациентите със Синдром на Мошковиц (ТТП),  подложени на навременно и адекватно лечение, в 100% от случаите се възстановяват напълно, без усложнения и трайни инвалидизации и продължават да водят пълноценен начин на живот.

Нашата цел е все повече пациенти с това заболяване да живеят нормално, без ограничения и усложнения и със свободен достъп до лечение.

 • Помислете за всичко, което трябва да промените в досегашния си начин на живот!
 • Научете се да опознавате по-добре тялото си, грижете се за него и то ще ви се отблагодари!
 • Важно е да разберете защо е настъпила болестта и как ще се справите с нея!
 • Появата на всяка болест е знак, че е време за промяна!